Om MTC – Old


MTC – Miljötekniskt Center AB stödjer, initierar och bedriver forskning och utveckling inom miljöteknik. Huvuddelen av verksamheten utgörs av en storskalig demonstrationsanläggning för miljöteknik. Anläggningen ligger inom Dåva industriområde och inkluderar testbäddar med fokus på restmaterial/avfall och process/yt/grund/lakvatten kopplat till bl a gruv- och mineralindustrin, avfallsförbränning, förorenade jord och muddermassor samt restprodukter från trä, pappers och massaindustrin.

Syftet med anläggningen är att ta fram effektivare tekniker för bl.a. rening, sortering, stabilisering, m.m., i avsikt att öka graden återanvändning av material och avfall, minska mängden material som måste deponeras och därigenom bidra till god hushållning av samhällets resurser.

Anläggningen är en öppen plattform för forskning och utveckling där nya miljötekniker kan implementeras och kommersialiseras. MTC tillhandahåller organisation, processer och arbetsformer för olika användare, inklusive akademi och industri. MTC och demonstrationsanläggning vid Dåva har ett mervärde inom forskning- och utvecklingsprojekt (FoU) genom att kunna erbjuda:

  • Anläggning med tillstånd för arbete med stora volymer miljöfarliga ämnen
  • Kompetent personal som kan arbeta i korta, målinriktade, projekt
  • Stort fokus på implementering i tidigt skede av projekten
  • En projektorganisation som underlättar samarbetsprojekt med avseende på personal, kostnader och rättigheter till resultat

MTC bygger på erfarenhet och samlad kompetens inom utveckling av miljöteknik. MTC mål är att bli ett kompetenscentrum med internationell prägel och utgöra en viktig resurs i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Hitta till oss

Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 
Välkommen att beöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 

 
Besöksadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Dåva Energiväg 8
905 95 Umeå
 
Postadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Kylgränd 4A
906 20 Umeå